Od 2001 roku z powodzeniem przygotowujemy Dzieci do podjęcia edukacji w renomowanych, niepublicznych placówkach w Warszawie. Wyróżniająca wiedza, umiejętności, adekwatne zachowanie Absolwentów Przedszkola Mały Podróżnik podczas pierwszych tygodni nauki w szkole zaowocowały współpracą ze szkołami podstawowymi. Solidne przygotowanie do szkoły rozpoczynamy już w najmłodszej grupie poprzez:

  • rozwijanie uzdolnień
  • nabywanie umiejętności czytania, pisania i liczenia
  • budowanie systemu wartości
  • kształtowanie odporności emocjonalnej
  • wspieranie umiejętności społecznych
  • dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną
  • poszerzanie wiedzy o świecie aktywizowanie przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
  • wzmacnianie samodzielności

Program nauczania uwzględnia wszystkie wymagania, wskazówki szkolnych pedagogów, przygotowuje nie tylko do rozmów rekrutacyjnych, ale również do prawidłowego funkcjonowania na terenie szkoły, do pełnienia roli dobrego ucznia.

Ponadto, wspólnie ze szkołami organizujemy warsztaty edukacyjne dla najstarszych grup przedszkolnych i uczniów klas pierwszych i drugich. Spotykamy się w szkole przy okazji realizacji projektów, przedstawień teatralnych, konkursów naukowych. Wraz z nauczycielami dzielimy się swoim doświadczeniem, tworzymy spójny system dydaktyczno – wychowawczy, opracowujemy diagnozy umiejętności, program pracy z Dzieckiem uzdolnionym lub wymagającym pracy wyrównawczej.

Absolwent Przedszkola Mały Podróżnik z ekologicznym poglądem na świat, z wszechstronną wiedzą, wysoką kulturą osobistą, potrafiący współpracować w grupie, czytać i liczyć jest gotowy sprostać wszelkim wymaganiom szkolnym.

Z dumą informujemy, że 95% Absolwentów Przedszkola Mały Podróżnik z sukcesem przechodzi rozmowy rekrutacyjne w prywatnych i społecznych szkołach pierwszego wyboru i rozpoczyna w nich kolejny etap edukacji.