Od wielu lat z powodzeniem przygotowujemy dzieci do podjęcia edukacji w renomowanych, niepublicznych placówkach w Warszawie. Wyróżniająca wiedza, umiejętności, adekwatne zachowanie naszych absolwentów podczas pierwszych tygodni nauki w szkole zaowocowały współpracą ze szkołami podstawowymi. Solidne przygotowanie do szkoły rozpoczynamy już w najmłodszej grupie poprzez rozwijanie uzdolnień, budowanie systemu wartości,kształtowanie odporności emocjonalnej, wspieranie umiejętności społecznych we wspólnej i zgodnej zabawie, troskę o zdrowie i sprawność fizyczną, wiedzę o świecie, aktywizowanie przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Przedszkolny program nauczania uwzględnia wszystkie wymagania, wskazówki szkolnych pedagogów, przygotowuje nie tylko do rozmów rekrutacyjnych, ale również do prawidłowego funkcjonowania na terenie szkoły, do pełnienia roli wzorowego ucznia.

Ponadto, wspólnie ze szkołami organizujemy warsztaty edukacyjne dla najstarszych grup przedszkolnych i uczniów klas pierwszych i drugich. Spotykamy się w szkole przy okazji realizacji projektów, przedstawień teatralnych, konkursów naukowych. Wraz z nauczycielami dzielimy się swoim doświadczeniem, tworzymy spójny system dydaktyczno – wychowawczy, opracowujemy diagnozy umiejętności, program pracy z dzieckiem uzdolnionym lub wymagającym pracy wyrównawczej.

Absolwent naszej placówki z ekologicznym poglądem na świat, z wszechstronną, wielokierunkową wiedzą, wysoką kulturą osobistą, potrafiący współpracować w grupie, czytać i liczyć jest gotowy sprostać wszystkim wymaganiom szkolnym.

Powrót